Katastr nemovitostí od 1.1.2014

01.01.2014

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (tedy nemovitostech) a je tak zdrojem informací sloužících k ochraně práv k nemovitostem. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k výrazným změnám vztahujícím se i ke katastru nemovitostí, když dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon - "KZ"). Cílem tohoto článku je stručně shrnout ty nejzásadnější, které se dotknou snad každého z nás.

Dochází k posílení principu materiální pravdy, tzn., že pokud jednáte dle obsahu výpisu z katastru nemovitostí a údajů v něm uvedených, pak nemůže nikdo namítat nesprávnost tohoto jednání. Stav zapsaný v katastru nemovitostí má totiž přednost před stavem skutečným.

Zápis do katastru nemovitostí se provádí vkladem, záznamem a poznámkou. Katastrální zákon preferuje zápis vkladem. Jím se pak budou uvádět vznik, změna, zánik promlčení a uznání existence/neexistence vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene, zástavního práva a další dle § 11 KZ. Vkladové řízení může zahájit pouze účastník vkladového řízení. Lhůta pro zahájení není stanovena, ale vzhledem k výše uvedenému principu materiální publicity bude v zájmu účastníků, aby návrh na vklad podali včas. Objevuje se zásada priority, kdy rozhodující pro zápis práv do katastru nemovitostí je okamžik podání, který je vymezen nikoli pouze dnem (jako tomu bylo doposud), ale i hodinou a minutou doručení návrhu. Pokud budou podány dva shodné návrhy, pořadí se určí losem.

Vkladová listina se bude nově podávat pouze v jednom vyhotovení, lze ji podat jak v listinné tak elektronické podobě. Je-li účastník vkladového řízení zastoupen na základě plné moci, podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, nesmyslně pak katastrální úřady požadují i ověřený podpis zmocněnce (zkušenost z praxe). K návrhu pak musí být přiložena listina, na jejímž základě má být právo zapsáno do katastru (vkladová listina), plná moc a popř. další listiny, pokud jejich potřeba vyplývá ve zvláštních případech ze zákona (geometrický plán aj.). Pokud nebude přiložena k návrhu vkladová listina, katastrální úřad k podanému návrhu nepřihlédne a vkladové řízení nezahájí.

Po provedení vkladu již nebude katastr účastníkům řízení zasílat vkladovou listinu s vyznačenou doložkou o povolení vkladu práva, jako tomu bylo doposud. Namísto toho účastníci obdrží vyrozumění o tom, jaký vklad byl do katastru nemovitostí proveden. Pokud byl účastník řízení zastoupen zástupcem na základě plné moci, bude vyrozumění zasíláno zmocněnci i samotnému zmocniteli. Novým institutem je tzv. poznámka spornosti. Kdo tvrdí, že je na svém právu dotčen zápisem provedeným v katastru nemovitostí bez právního důvodu, má právo žádat, aby příslušný katastrální úřad vyznačil do katastru nemovitostí poznámku spornosti. Své právo pak musí ve lhůtě 2 měsíců uplatnit u soudu a tuto skutečnost doložit katastrálnímu úřadu, který jinak uvedenou poznámku spornosti vymaže.

Nově se budou také uvádět ceny dosažené při prodeji jednotlivých nemovitostí nebo jejich funkčních celků. Tyto údaje budou poskytovány pouze osobám, které prokáží svou totožnost.

Vkladové řízení je nadále spojeno s poplatkem 1.000,-Kč za jeden návrh na vklad. Nově je však upravena výše poplatku na 500,-Kč v případě přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin.


Potřebujete poradit v této nebo podobné situaci? Napište mi.