Poskytované právní služby

Občanské právo

 • sepisování občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, darovací, o dílo, nájemní, apod.),
 • komplexní služby při převodech nemovitostí a zřizování věcných práv k nemovitostem, zastupování v řízení o vklad práv do katastru nemovitostí,
 • příprava zajišťovacích dokumentů (zástavní smlouvy, zajišťovací převod práva, atd.),
 • náhrada škody,
 • poradenství v oblasti bytového práva,
 • vypořádání společného jmění manželů,
 • právní poradenství ve věcech dědického práva,
 • právní pomoc v oblasti práva duševního vlastnictví,
 • pomoc s vymáháním pohledávek.

Pohledávky

 • poradenství k uplatnění pohledávky,
 • sepis žalob o zaplacení dluh,
 • zastoupení v exekučním řízení,
 • poradenství k zajištění pohledávek.

Rodinné právo

 • rozvody manželství,
 • spory o výchovu a výživu nezletilých i zletilých dětí,
 • spory o úpravu styku s dítětem,
 • předběžná opatření v rodinných věcech,
 • vypořádání společného jmění manželů.

Soudní proces

 • zastupování klientů u soudu při řešení sporů (závazkové spory, vymáhání nároků na náhradu škody, pracovněprávní spory, nároky z titulu práva na ochranu osobnosti, apod.),
 • vymáhání pohledávek,
 • příprava žalob a dalších podání k soudu.

Náhrada škody

 • poradenství k náhradě škody vzniklé z pracovního poměru, trestným činem či v jiném případě,
 • uplatnění náhrady škody před soudem,
 • vymáhání.

Obchodní právo

 • komplexní služby při založení obchodních společností, jejich změnách, či případné likvidaci; příprava valných hromad; zastupování v řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku, zřizování organizačních složek v tuzemsku i v zahraničí,
 • zajišťování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění,
 • příprava a vyjednávání obchodněprávních smluv, včetně smluv s mezinárodním prvkem,
 • převody obchodních podílů, prodej akcií,
 • realizace právních auditů,
 • poradenství v oblasti práva směnečného.

Pracovní právo

 • konzultace a poradenství v oblasti pracovního práva,
 • sepisování veškerých pracovněprávních dokumentů, příprava pracovních smluv,
 • rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody,
 • pracovní úrazy, nemoc z povolání.

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech,
 • zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároku na náhradu škody,
 • právní poradenství a konzultace v oblasti trestního práva,
 • kvalifikovaný sepis trestních oznámení,
 • obhajoba mladistvých,
 • specializace na trestní právo dopravních nehod.

Správní právo

 • zastupování před správci daně.
 • právní poradenství obcím a ostatním subjektům ve správních věcech,
 • zastupování klientů v přestupkovém řízení a při soudním přezkumu správních rozhodnutí,
 • zastupování klientů ve správním řízení, včetně územního a stavebního řízení.

Právo nemovitostí

 • sepis převodních listin - kupní / darovací / směnná,
 • zápisy do katastru nemovitostí,
 • zastoupení v katastrálním řízení,
 • věcná břemena a služebnosti.

Insolvence a oddlužení

 • poradenství v oblasti insolvenčního práva (právní pomoc ve všech fázích insolvenčního řízení, přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech, příprava insolvenčních návrhů, atd.),
 • poradenství při oddlužení - podmínky, sepis návrhu, zastoupení v řízení před soudem o povolení oddlužení. Jak na oddlužení?

IT-právo

 • poradenství se smlouvami uzavřenými na dálku - nákupy, seznamky, služby sjednané po telefonu atd.

Ověřování podpisů

 • ověřujeme podpisy na listinách, které sepisujeme.


Advokátní úschova peněz

 • v rámci poskytování právních služeb zajišťujeme službu advokátní úschovy na individuální účet klienta.

Přehled poskytovaných služeb jednotlivými advokáty je uveden u každého zvlášť a může se od tohoto soupisu mírně lišit v důsledku právní specializace advokáta.

Odkazy na jednotlivé kolegy najdete níže.

Nebo využijte službu právo on-line a spojte se s námi na dálku.