Blog

Oddlužení je i v roce 2022 ideálním řešením pro klienty s větším počtem dluhů, které nejsou schopni včas a zcela splácet. Mnohost dluhů často směřuje k tomu, že dlužníci splácí svoje dluhy po malých a nízkých částkách a tím jen zpomalují rychlost růstu úroků, poplatků a nákladů řízení. Často se stává, že dlužníci svoje dluhy splácí i z toho, co...

Dne 7. 9. 2018 podal předseda představenstva společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. insolvenční návrh. V textu návrhu se uvádí, že společnost nevidí v současné situaci jiné řešení, jak řešit svoji současnou situaci, než zahájit insolvenční řízení. Tento článek má za cíl nabídnout zaměstnancům pomoc s řešením případných dlužných mezd.

Novela insolvenčního zákona přinesla hned několik změn v řešení úpadku dlužníka formou oddlužení. Jak probíhá oddlužení nyní?

V následujícím textu bude stručně pojednáno o možnosti uspokojení vyplacených mzdových nároků zaměstnanců, jímž zaměstnavatel za odvedenou práci či další nároky řádně a včas nezaplatil.

V článku pro tento měsíc se zaměřím na téma převodu nemovitostí a okolností s tím spojených.

Mezi laickou veřejností putuje informace o tom, že soudy ustanovují zločincům advokáta ex-offo, aby je obhajoval, málo kdo ale ví, že nejen v trestním řízení lze mít advokáta ustanoveného soudem.

Ať je jeden podnikatel či nikoliv, stane se, že mu někdo dluží. Říkáme tedy, že je věřitelem a má za někým - dlužníkem - pohledávku. Zájmem věřitele zejména je, aby taková pohledávka zanikla plněním dlužníka. Když však druhá strana neplní tak, jak má, dostává se do prodlení. Jak ale o pohledávku nepřijít?

V tomto článku se nebudu, na rozdíl od těch minulých, zaměřovat pouze na jednu oblast práva. Vyberu pár opakujících se situací, se kterými se ve své praxi setkáváme.

Poslednídobou se nám v kanceláři více než obvykle opakuje tato situace. Přijde pánči paní, někdy i manželský pár a v ruce drží vyrozumění o zahájeníexekuce na majetek jednoho z nich či rovnou obou. Důvodem k vedeníexekuce je nezaplacená pohledávka, ze které ani jeden z nich neviděl anikorunu, protože s dobrým úmyslem pomohli svému známému k...

Ačkolivnáš právní řád pojem "reklamace" nezná, je hojně používaný v běžném stykumezi spotřebitelem a podnikatelem jako synonymum správného označení právz vadného plnění. Věnovat se budu ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku,ve kterých jsou upravena práva mezi podnikateli a spotřebiteli v případěnákupu zboží v obchodě. Na úvod je třeba zmínit, že...

Sami?

24.11.2016

V návaznosti na předchozí články o postřezích z právní praxe jsem se rozhodl napsat krátké zamyšlení na téma, jestli jsme opravdu všichni tak dobří, abychom si poradili vždy a ve všem sami a dobře.

Každý z vás se již někdy setkal s tím, že někomu uděloval plnou moc, aby za něj učinil nějaké jednání. Jak je to ale se zastoupením fyzických osob, jaká jsou práva a povinnosti zástupce a kde všude je možné se nechat zastoupit nebo mít zástupce s sebou? To vše bude ve stručnosti uvedeno v tomto článku tak, aby si z...