Mgr. Jan Novák

advokát

+420 607 059 405

novak@advokatikh.cz

Havlíčkovo nám. 512, Kutná Hora

V letech 2008 - 2013 absolvoval právnickou fakultu. Od září 2013 do 2016 byl advokátním koncipientem Mgr. Jana Alta a společně s ním spolupracuje s JUDr. Vladímírem Pospíšilem a kolegou Mgr. Lubošem Hanzlíkem.

Od ledna 2017 je samostatným advokátem zapsaným u České advokátní komory. Jako obhájce ex-offo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Okresním soudem v Kutné Hoře.

S měsíční pravidelností publikuje články o právu pro laickou veřejnost v místních občasnících ve Chvaleticích a Přelouči. Texty jsou ke čtení též v sekci Blog.

Mgr. Jan Novák nabízí své služby v sídle v Kutné Hoře, na pobočce ve Chvaleticích a též prostřednictvím online spojení.

Kromě níže uvedeného přehledu poskytuje Mgr. Jan Novák pomoc v různých častých životních situacích, jejichž seznam je uveden zde.

Mgr. Jan Novák s v rámci všeobecné praxe zaměřuje zejména na rodinněprávní agendu, převody nemovitostí a přípravu oddlužení.


Nabídka jednotlivých právních služeb


Občanské právo

 • sepisování občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, darovací, o dílo, nájemní, apod.),
 • komplexní služby při převodech nemovitostí a zřizování věcných práv k nemovitostem, zastupování v řízení o vklad práv do katastru nemovitostí,
 • příprava zajišťovacích dokumentů (zástavní smlouvy, zajišťovací převod práva, atd.),
 • náhrada škody,
 • poradenství v oblasti bytového práva,
 • vypořádání společného jmění manželů,
 • právní poradenství ve věcech dědického práva,
 • právní pomoc v oblasti práva duševního vlastnictví,
 • pomoc s vymáháním pohledávek.

Insolvence a oddlužení

 • poradenství v oblasti insolvenčního práva (právní pomoc ve všech fázích insolvenčního řízení, přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v incidenčních sporech, příprava insolvenčních návrhů, atd.),
 • poradenství při oddlužení - podmínky, sepis návrhu, zastoupení v řízení před soudem o povolení oddlužení.

Rodinné právo

 • rozvody manželství,
 • spory o výchovu a výživu nezletilých i zletilých dětí,
 • spory o úpravu styku s dítětem,
 • předběžná opatření v rodinných věcech,
 • vypořádání společného jmění manželů.

Soudní proces

 • zastupování klientů u soudu při řešení sporů (závazkové spory, vymáhání nároků na náhradu škody, pracovněprávní spory, nároky z titulu práva na ochranu osobnosti, apod.),
 • vymáhání pohledávek,
 • příprava žalob a dalších podání k soudu.

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech,
 • zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároku na náhradu škody,
 • právní poradenství a konzultace v oblasti trestního práva,
 • kvalifikovaný sepis trestních oznámení,
 • obhajoba mladistvých,
 • specializace na trestní právo dopravních nehod.

Pohledávky

 • poradenství k uplatnění pohledávky,
 • sepis žalob o zaplacení dluh,
 • zastoupení v exekučním řízení,
 • poradenství k zajištění pohledávek.

Náhrada škody

 • poradenství k náhradě škody vzniklé z pracovního poměru, trestným činem či v jiném případě,
 • uplatnění náhrady škody před soudem,
 • vymáhání.

Obchodní právo

 • komplexní služby při založení obchodních společností, jejich změnách, či případné likvidaci; příprava valných hromad; zastupování v řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku, zřizování organizačních složek v tuzemsku i v zahraničí,
 • zajišťování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění,
 • příprava a vyjednávání obchodněprávních smluv, včetně smluv s mezinárodním prvkem,
 • převody obchodních podílů, prodej akcií,
 • realizace právních auditů,
 • poradenství v oblasti práva směnečného.

IT-právo

 • poradenství se smlouvami uzavřenými na dálku - nákupy, seznamky, služby sjednané po telefonu atd.

Pracovní právo

 • konzultace a poradenství v oblasti pracovního práva,
 • sepisování veškerých pracovněprávních dokumentů, příprava pracovních smluv,
 • rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody,
 • pracovní úrazy, nemoc z povolání.

Správní právo

 • právní poradenství obcím a ostatním subjektům ve správních věcech,
 • zastupování klientů v přestupkovém řízení a při soudním přezkumu správních rozhodnutí,
 • zastupování klientů ve správním řízení, včetně územního a stavebního řízení.

Právo nemovitostí

 • sepis převodních listin - kupní / darovací / směnná,
 • zápisy do katastru nemovitostí,
 • zastoupení v katastrálním řízení,
 • věcná břemena a služebnosti.

Advokátní úschova peněz

 • v rámci poskytování právních služeb zajišťujeme službu advokátní úschovy na individuální účet klienta.

Životní situace

 • po poradě s klientem poskytuji i právní služby v různorodých životních situacích od jejich začátku až do konce, poskytována je tak komplexní právní služba, nikoliv pouzedílčí úkony; přehled nejčastějších životních situací je uveden zde.

Online rezervační formulář pro sjednání schůzky - jednoduše si vyberte z dostupných časů:

Nebo si sjednejte schůzku jinak:

Mgr. Jan Novák, advokát

Havlíčkovo náměstí 512/16

284 01 Kutná Hora

+420 607 059 405

novak@advokatikh.cz

Přehled publikovaných článků

další v sekci Blog

Oddlužení je i v roce 2022 ideálním řešením pro klienty s větším počtem dluhů, které nejsou schopni včas a zcela splácet. Mnohost dluhů často směřuje k tomu, že dlužníci splácí svoje dluhy po malých a nízkých částkách a tím jen zpomalují rychlost růstu úroků, poplatků a nákladů řízení. Často se stává, že dlužníci svoje dluhy splácí i z toho, co...

Dne 7. 9. 2018 podal předseda představenstva společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. insolvenční návrh. V textu návrhu se uvádí, že společnost nevidí v současné situaci jiné řešení, jak řešit svoji současnou situaci, než zahájit insolvenční řízení. Tento článek má za cíl nabídnout zaměstnancům pomoc s řešením případných dlužných mezd.

Novela insolvenčního zákona přinesla hned několik změn v řešení úpadku dlužníka formou oddlužení. Jak probíhá oddlužení nyní?

V následujícím textu bude stručně pojednáno o možnosti uspokojení vyplacených mzdových nároků zaměstnanců, jímž zaměstnavatel za odvedenou práci či další nároky řádně a včas nezaplatil.

V článku pro tento měsíc se zaměřím na téma převodu nemovitostí a okolností s tím spojených.

Mezi laickou veřejností putuje informace o tom, že soudy ustanovují zločincům advokáta ex-offo, aby je obhajoval, málo kdo ale ví, že nejen v trestním řízení lze mít advokáta ustanoveného soudem.

Mgr. Jan Novák připravil přehled životních situacích, ve kterých poskytuje právní služby. 

Více ke čtení pod odkazem.