Nároky z vady zájezdu

01.06.2016

Se začínajícím létem se nedílně pojí čas dovolených, trávený často za přispění cestovních kanceláří či zprostředkovatelů zájezdů. Stane se, že zájezd nesplní vaše očekávání třeba tím, že bydlíte na pokoji nižší třídy bez výhledu na moře, máte chudší stravu, než je zaplacená, či se přihodí okolnost, která vám tzv. zkazí radost z dovolené. Nový občanský zákoník upravuje náhradu škody z vadného zájezdu lépe a precizněji, než tomu bylo dříve.

Předně je třeba vymezit, co se vůbec rozumí zájezdem, aby bylo možné postupovat v případě náhrady škody dle příslušných ustanovení zákona s tím spojených. Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se mu za to zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Takový soubor služeb musí být uspořádán na dobu delší než 24 hodin nebo zahrnovat přenocování a dále musí splňovat minimálně dvě z těchto plnění - ubytování / dopravu / jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Dalším pojmovým znakem je subjekt, a to pořadatel zájezdu. Tím není pouze ta konkrétní kancelář, která zájezd organizuje, ale i ta nebo ten subjekt, který jej nabízí, neb nabízející a organizující subjekt nemusí být vždy totožný. S tím se pojí i otázky obsahu samotné smlouvy o zájezdu. Vzhledem k tomu, že téma obsahu smlouvy je značně obsáhlé, bude zbylá část textu věnována pouze nárokům z vad zájezdu.

Stane-li se, že zájezd nemá vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Vychází se z toho, že pořadatel je podnikatel, tedy osoba v daném oboru profesionální, která musí mít v rámci výkonu svého podnikání možnost, za současného důvodného očekávání zákazníka, vady zájezdu napravit. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně. Nezjedná-li však pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud pořadatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

Vyskytnou-li se po odjezdu natolik podstatné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

Na vady je třeba upozornit včas, stejně tak zažádat o jejich náhradu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Vadu je nutné vytknout nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

Další typem náhrady je tzv. ztráta radosti z dovolené. Při porušení povinnosti, za niž pořadatel odpovídá, nahradí pořadatel zákazníkovi vedle škody na majetku také újmu za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Podstatné je, že pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Zákazník má totiž smluvní vztah s pořadatelem zájezdu, proto je lhostejno, kdo vykonal služby, které pořadatel objednal pro zákazníka s třetí osobou. Odpovědnost za jejich provedení má stále pořadatel a zákazník se obrací s jejich reklamací vždy a pouze na pořadatele.

Mgr. Jan Novák


Potřebujete poradit v této nebo podobné situaci? Napište mi.