Oddlužení má nová pravidla

14.09.2017

Novela insolvenčního zákona přinesla hned několik změn v řešení úpadku dlužníka formou oddlužení. Jak probíhá oddlužení nyní?

Osobní bankrot, předlužení, dluhová spirála

Uvedené termíny reprezentují jediné, úpadek dlužníka. Co to je úpadek? Úpadkem zákon rozumí situaci, kdy má dlužník závazky u více věřitelů (tedy nejméně u dvou), tyto závazky jsou více než 30 dní po splatnosti a není je schopen plnit. Pakliže jsou závazky po splatnosti více než tři měsíce, předpokládá se neschopnost plnit automaticky.

Řešení úpadku

Úpadek lze řešit několika způsoby. Standardně připadá v úvahu buď řešení formou konkurzu nebo formou oddlužení.

Konkurz

Konkurs představuje jakousi "koncentrovanou exekuci". Soudem ustanovený insolvenční správce rozprodá dlužníkův majetek, vymůže jeho pohledávky a nashromáždí prostředky stržené dlužníkovi zaměstnavatelem ze mzdy. Z takto shromážděných prostředků pokryje svou odměnu a zůstatek rozdělí mezi věřitele přihlášené do insolvenčního řízení v poměru jejich pohledávek.

Pro dlužníka je rozhodující, že část jeho závazků, která by nebyla v rámci konkurzu uspokojena, a závazky, které si věřitelé do insolvenčního řízení nepřihlásili, trvají i nadále a věřitelé je mohou po dlužníkovi i nadále vymáhat. Nedojde tak k oddlužení.

Oddlužení

Oddlužení představuje skutečné řešení dlužníkova úpadku. Oddlužení se provádí buď prodejem majetku, nebo plněním splátkového kalendáře. Pokud dlužník souhlasí, lze provést oddlužení i kombinací obojího.

Oddlužení prodejem majetku spočívá v tom, že soudem ustanovený správce zajistí prodej dlužníkova majetku. Z něho si strhne svou odměnu a zůstatek rozdělí mezi zajištěné věřitele. Příjem dlužníka zůstane nedotčen. V případě urychleného prodeje může tato cesta oddlužení trvat i méně než rok.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře pro dlužníka znamená, že po schválení oddlužení po dobu 60 měsíců bude zaměstnavatel ze mzdy strhávat stejnou částku vyčíslenou stejně jako v případě exekučního vymáhání přednostní pohledávky. Přibližnou výši srážky si můžete spočítat v kalkulátoru splátek na webu insolvencni-zakon.justice.cz. Jinými slovy dlužníkovi bude každý měsíc zůstávat ze mzdy nezabavitelné minimum. Z takto stržených prostředků insolvenční správce strhne svou odměnu, popř. výživné, má-li dlužník povinnost je hradit, a jiné pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (tím je třeba nárok na odměnu advokáta za sepis insolvenčního návrhu) a zůstatek rozdělí poměrně mezi přihlášené věřitele.

Pokud některým z výše uvedených způsobů splatí dlužník alespoň 30 % nezajištěných pohledávek, soud dlužníka (v případě, že nebudete porušovat v průběhu insolvenčního řízení své povinnosti) osvobodí od placení závazků, které nebyly v rámci oddlužení zcela uspokojeny, jakož i těch závazků, které si věřitelé nepřihlásili, ačkoliv tak mohli učinit.

Zajištěný věřitel

Z pohledu oddlužení je rovněž praktické vysvětlit si pojem a postavení zajištěného věřitele. Zajištěným věřitelem je věřitel, který má svou pohledávku zajištěnu nejčastěji zástavním právem na majetku dlužníka (může ji mít zajištěnu i jinými způsoby). Zajištěný věřitel se v rámci oddlužení uspokojuje pouze zpeněžením majetku, který je předmětem zajištění. To znamená, že pokud dlužník vlastní např. byt zatížený zástavním právem, může i v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře dojít na pokyn zajištěného věřitele k prodeji tohoto bytu. Splátkovým kalendářem se uspokojují pouze nezajištění věřitelé.

Jak probíhá oddlužení

Celé řízení probíhá v následujících krocích

  1. Po podání návrhu soud do dvou hodin zveřejní v insolvenčním rejstříku vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Tím je insolvenční řízení zahájeno. Od tohoto okamžiku proti dlužníkovi nelze provést exekuci. To znamená, že pokud např. již zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy, provede srážku i nadále, ale již ji nesmí odeslat exekutorovi. Podobně došlo-li k postižení bankovního účtu, banka již nesmí peníze odeslat exekutorovi.
  2. Soud posoudí návrh a nevyzve-li k jeho doplnění, rozhodne na jeho základě o tom, zda je dlužník v úpadku. V takovém případě ustanoví dlužníkovi insolvenčního správce. Zároveň posoudí, zda na základě skutečností doložených v návrhu (zejména poměru závazků a majetku či očekávaného příjmu v následujících 5 letech) lze usuzovat na to, že dlužník splní podmínky oddlužení. Pokud ano, rozhodne o tom, že dlužníkovi povoluje oddlužení. Spolu s tím vyzve věřitele, aby si do 30 dnů přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení. Pokud soud neshledal podmínky pro splnění oddlužení, rozhodne o prohlášení konkurzu. Konečně dlužníkovi uloží hradit správci zálohu na odměnu v částce 900,- Kč + DPH (1.350,- Kč + DPH, jedná-li se o společné oddlužení manželů). Správce má dále nárok na jednorázovou odměnu ve výši 250 Kč bez DPH za každou přezkoumanou přihlášku. Tím není nijak dotčeno jeho právo na standardní měsíční odměnu. Z prvních splátek tak bude přednostně hrazena tato nová jednorázová odměna a teprve poté se začnou splácet pohledávky věřitelů.
  3. Správce kontaktuje dlužníka, aby si učinil představu o Vašem majetku, příjmech, apod.
  4. Po uplynutí třicetidenní lhůty pro podání přihlášek si insolvenční správce dlužníka předvolá k přezkumnému jednání. Pokud by uplatněné pohledávky byly přihlášeny ve výši neodpovídající realitě (např. navýšeny o nemravné smluvní pokuty, apod.), byly již promlčeny, apod., může dlužník při přezkumném jednání pohledávky popřít. Totéž může učinit i správce. Věřitel, který se do 30 dnů nepřihlásil, nebude v rámci insolvenčního řízení vůbec uspokojován.
  5. Na základě přezkumu podá správce soudu zprávu spolu s návrhem na způsob řešení oddlužení. Pokud na základě této zprávy nadpoloviční většina věřitelů (tj. věřitelé, jejichž pohledávky tvoří více než polovinu přihlášených pohledávek) nepožádá o svolání schůze věřitelů, rozhodne o způsobu oddlužení soud. Požádají-li, soud nařídí schůzi věřitelů, při ní se bude rozhodovat o způsobu oddlužení.

Zrušení oddlužení

Soud může již schválené oddlužení zrušit a rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem v případě, že by dlužník neplnil povinnosti spojené s oddlužením, v případě, že by se ukázalo, že podstatnou část splátkového kalendáře dlužník nesplní, či v případě, že by dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší než 30 dnů. Rovněž v případě, že to sám dlužník navrhne.

Povinnosti v oddlužení

V rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře má dlužník zejména tyto povinnosti:

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,

to zejména znamená, že pokud pozbudete příjem, musí si hledat nový.

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,

jinými slovy, pokud by dlužník v průběhu oddlužení získal nějaký majetek, popř. vyšlo najevo, že nějaký majetek zatajil, musí jej vydat správci, který jej zpeněží a výtěžek rozdělí mezi věřitele

c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,

d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,

v tomto bodě věnujte zejména pozornost usnesení o schválení oddlužení, soudy obvykle využívají právo určit jiné termíny předkládání zpráv.

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,

to znamená, že byste neměl hradit nikomu ze svých věřitelů nad rámec schváleného splátkového kalendáře.

g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Cena za sepsání a podání insolvenčího návrhu

Dle insolvenčního zákona si dlužník nemůže sám podat návrh na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na povolení oddlužení. Podat návrh na povolení oddlužení může pouze advokát nebo akreditovaná osoba.

Podle ustanovení §390a bude je odměna za sepis a podání návrhu 4.000,- Kč + DPH, přičemž tuto odměnu si samostatnou přihláškou přihlašuje advokát do insolvenčního řízení a ta bude uspokojena jako pohledávka za majetkovou podstatou přednostně v rámci prvních srážek splátkového kalendáře. To znamená, že dlužník za návrh nic předem neplatí.


Potřebujete pomoci s řešením dluhů?

Kontaktujte nás.