Pohledávka a její uplatnění

17.01.2017

Ať je jeden podnikatel či nikoliv, stane se, že mu někdo dluží. Říkáme tedy, že je věřitelem a má za někým - dlužníkem - pohledávku. Zájmem věřitele zejména je, aby taková pohledávka zanikla plněním dlužníka. Když však druhá strana neplní tak, jak má, dostává se do prodlení. Jak ale o pohledávku nepřijít?

Platí dávná zásada pravící, že bdělým náleží práva. Jinými slovy řečeno, kdo má pohledávku, musí se o ní starat tak, aby mu nárok na její plnění nezanikl třeba promlčením. Starostí o pohledávku se rozumí zejména její uplatnění u orgánu státní moci, čímž nejčastěji bude podání žaloby či návrhu na vydání platebního rozkazu. Takové podání není těžké sestavit, vzory a návody jsou dostupné na internetu, což ovšem nezaručuje jejich správnost. V prvé řadě je třeba označit strany sporu a vylíčit rozhodné skutečnosti - tím se rozumí popsat důvod vzniku pohledávky. Dále je třeba popsat časový sled událostí tak, aby bylo patrné, že pohledávka je splatná a dlužník v prodlení. Na konec podání se zpravidla uvádí takzvaný žalobní petit, tedy návrh žalobce (věřitel) na vydání rozsudku odsuzujícího dlužníka k plnění. Nezbytné je dobře označit soud, který má o věci rozhodnout. Tím bude nejčastěji soud podle bydliště či sídla žalované strany.

Přestože se zdá být postup snadný, doporučuje se uskutečnit alespoň jednu poradu s advokátem, který klienta seznámí s okolnostmi případu, přezkoumá situaci a poradí mu. Stane se, že mnohdy je pohledávka nedospělá (není po splatnosti) či je dokonce pouze domnělá. V takových případech bude věřitel u soudu neúspěšný a ponese kromě nákladů svých i ty protistrany.

Další možností, jak naložit se svojí pohledávkou, je její prodej. Stejně tak jako auto, mobilní telefon, nemovitost, tak i pohledávku lze prodat, tedy pokud to není vyloučeno smlouvou s dlužníkem. Cena pohledávky je s výjimkami smluvní a platí, že o změně věřitele je třeba dlužníka vyrozumět, což je povinností nabyvatele pohledávky.

O pohledávce lze též sepsat notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti. Takovým postupem se předejde soudnímu řízení. Dlužník v notářském zápise uzná, že dluží věřiteli a zaváže se mu dluh zaplatit buď zcela či formou splátek. V případě, že dlužník povinnosti ujednané v závazku nedodrží, pak věřitel již nemusí svůj nárok uplatňovat žalobou u soudu, ale stačí tento notářský zápis podat u exekutorského úřadu k vykonání - tedy k provedení exekuce, což je podstatnou výhodou zejména z důvodu úspory času.

Kromě pohledávky je třeba se také zajímat o samotného dlužníka. Totiž v případě, že dlužník se stane insolventním a ocitne se v insolvenčním rejstříku (veřejně dostupné na www.justice.cz), nelze proti němu efektivně vést žádné vymáhací procesy, ale pouze svoji pohledávku přihlásit do právě běžícího insolvenčního řízení. Přihlášku pohledávky lze učinit pouze přes stanovený formulář, přičemž platí, že na to věřitel nemá moc času.

Závěrem tedy se sluší doporučit zajímat se o stav svých pohledávek a dlužníků a neodkládat termín s jejich uplatněním.

Mgr. Jan Novák


Potřebujete poradit v této nebo podobné situaci? Napište mi.