Příjmení manželů a jejich dětí

24.11.2016

Jak se vlastně dají kombinovat příjmení budoucích manželů a jak je to následně s příjmením jejich společných dětí?

Úprava příjmení manželů a jejich dětí se od 1.1.2014 nachází v zákoně č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník. Dříve se tato problematika vykládala dle tzv. zákona o rodině, který již dnes není platným předpisem. Příjmení člověka je jedním ze základních identifikačních znaků, které určují mimo jiné i osoby k určité rodině. Je současně jejím právem i povinností užívat v úředním styku příjmení, které je uvedeno v jejím matričním dokladu.

I. Společné příjmení

První možností manželům je zvolit si společné příjmení, které i navenek signalizuje jejich společenství. Ze zásady rovnosti muže a ženy vyplývá, že jako společné příjmení si mohou manželé zvolit příjmení buď manžela, nebo manželky, nemohou si však zvolit příjmení třetí.

II. Neměnné příjmení

Na společném příjmení se musejí snoubenci dohodnout, mohou se však dohodnout i na tom, že si každý z nich ponechá příjmení dosavadní. Potom jim jejich příjemní dělá jakousi životní "značku". Ponechání si příjmení také souvisí s nemálo i s postupnou emancipací žen v moderní době.

III. Připojování příjmení

V souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech je umožněno nově i zdvojené příjmení. Snoubenci při sňatečném prohlášení mohou prohlásit, že k společnému příjmení připojuje jeden z manželů své dosavadní příjmení. Předchozí příjmení je příjmení, které má manžel v okamžiku uzavírání manželství. Není ale možné, aby se např. žena, která se vdává podruhé, vrátila k příjmení za svobodna. Nastane-li situace, kdy dosavadní příjmení se skládá již ze dvou příjmení, je možné na druhém místě uvádět jen jedno z nich. V tomto případě již zákon neurčuje, které z těchto příjmení to může být, a ponechává výběr na vůli manželů. Při zdvojování příjmení je třeba upozornit na to, že více příjmení může mít pouze jeden z manželů, a ten, jehož příjmení nemá být příjmením společným.

Příjemní společných dětí

Pokud se snoubenci domluví, že budou užívat pouze společné příjmení, pak je o osudu jejich dětí bez problémů rozhodnuto již dopředu. Jestliže se však snoubenci rozhodli ponechat si svá dosavadní rozdílná příjmení, je třeba vyřešit otázku příjmení jejich společných dětí. Z tohoto důvodu zákon stanoví, že musejí v souvislosti s dohodou o příjmení prohlásit i dohodu o tom, které z těchto příjmení bude příjmením jejich společných dětí. Všechny společné děti týchž manželů ponesou stejné příjmení. Není možné uzavírat tuto dohodu např. tak, že synové ponesou příjmení otce a dcery matky. Tato dohoda se týká i dětí, které se narodily ještě před uzavřením manželství. Netýká se však dětí, které má některý ze snoubenců z předchozích manželství.

Ponechali-li si manželé svá dosavadní příjmení, mohou i později učinit prohlášení orgánu veřejné moci, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich.

Mgr. Jan Novák


Potřebujete poradit v této nebo podobné situaci? Napište mi.