Reklamace zboží koupeného v obchodě

24.11.2016

Ačkoliv náš právní řád pojem "reklamace" nezná, je hojně používaný v běžném styku mezi spotřebitelem a podnikatelem jako synonymum správného označení práv z vadného plnění. Věnovat se budu ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku, ve kterých jsou upravena práva mezi podnikateli a spotřebiteli v případě nákupu zboží v obchodě. Na úvod je třeba zmínit, že práva z vadného plnění se nacházejí i na jiných místech občanského zákoníku, mají různý význam a právní sílu, ovšem pro účely tohoto textu jsem vybral právě tu nejvšednější problematiku.

Představme si příklad nákupu zboží spotřebitelem v obchodě. Z takového právního jednání, tedy uzavřením kupní smlouvy, vzniká jejím stranám ze zákona nemálo práv a povinností. Kromě povinnosti předat a převzít zboží a zaplatit za něj, jsou to také práva z vadného plnění, která na svých bedrech nese prodávající podnikatel. Předně se vychází z toho, že podnikatel je povinen plnit bez vad. Tím se rozumí, že plní svoji povinnost ve sjednaném množství, jakosti, místě a čase. Pokud podnikatel některou svoji povinnost poruší, plní vadně a v tom okamžiku se aktivuje právo spotřebitele uplatnit svoje právo, tj. právě to právo z vadného plnění.

Zásadně platí, že prodávající je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců, přičemž se doporučuje, aby vadu oznámil bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozví. Značnou výhodou spotřebitele je, pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží. Pak se má totiž za to, že věc byla vadná již při prodeji.

Co může kupující po prodávajícím požadovat? Nemá-li věc jakostní vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Zákon tedy klade do popředí náhradu oproti odstoupení do smlouvy.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

U koho práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení od prodávajícího uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Dále platí, že uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Takový úkon je důležitý a doporučuje se na něm bezpodmínečně trvat.

Mgr. Jan Novák


Potřebujete poradit v této nebo podobné situaci? Napište mi.